Nieuwsflits

Werkwijze

Methodische zorg en begeleiding
Alle medewerkers binnen Beth Shamar werken op methodische wijze. Hiervoor gebruiken wij het 'Zorgleefplan'. Deze methodiek is gebaseerd op ‘de normen verantwoorde zorg’ zoals geformuleerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het zorgleefplan resulteert in een professionele en methodische verzorging en begeleiding.

Iedere cliënt ontvangt een eigen cliëntdossier waarin wij samen met de cliënt en/of mantelzorger het zorg- en begeleidingsplan formuleren en opstellen. De gemaakte afspraken worden één of tweemaal per jaar geëvalueerd met de cliënt en mantelzorger.

Passende zorg- en welzijnsprogramma’s
Beth Shamar houdt zoveel mogelijk rekening met de eigen opvattingen van deelnemers over de inrichting en kwaliteit van leven. Onze medewerkers dragen grote verantwoordelijkheid voor de deelnemers. Daarom gaan wij hier zorgvuldig mee om. Beth Shamar zoekt een goede balans tussen enerzijds het aanbieden van zorg en welzijn en anderzijds de eigen keuzes en zelfstandigheid van de deelnemers.

Tolerantie en respect
Psychogeriatrische deelnemers kunnen soms moeilijk verantwoordelijk zijn voor eigen keuzes. De wijze waarop onze medewerkers deze deelnemers aanspreken, bijvoorbeeld op gedrag, kenmerkt zich door een grote mate van tolerantie en respect. De grens wordt bereikt wanneer mensen zichzelf en anderen in gevaar brengen.

Share |